Välkommen till Uniper – pålitlig och stabil elproduktion för energibehovet i Sverige.

Baskraft för jobb och välfärd.

Ett industriland behöver energi.

Uniper är det nya namnet för E.ONs tidigare storskaliga elproduktion och råvaruhandel inom energi. Som ny global energikoncern vilar därmed Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis.

I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och oljeeldad reservkraft.

Uniper flödar av förnybar energi.

Vi driver 77 vattenkraftverk i Sverige.

Vattenkraften är idag den största energikällan av förnybar energi. Den svarar för nästan 45 procent av den svenska elproduktionen och är tillsammans med kärnkraften basen i det svenska energisystemet. Driften orsakar nästan inga utsläpp av koldioxid och vattnet går tillbaka till älven efter att det lämnat turbinen. Klimatneutralt.

Elproduktion från vattenkraft bidrar med både stabilitet och flexibilitet till energisystemet. Reglerbarheten av vattenflöden gör att man snabbt kan styra om elproduktionen både på kort och lång sikt. Hänsyn tas till förändringar av förbrukning som är årstidsrelaterade eller konjunkturberoende, eller som är kopplade till samhällets aktiviteter under dygnet. Dynamiskt.

Ansvarsfull kärnkraftsdrift stödjer Sveriges elbehov.

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften. I ett kärnkraftverk präglas verksamheten av en mycket hög säkerhetsmedvetenhet hos medarbetarna. Det finns en uttalad säkerhetskultur inom Uniper. Såväl i daglig drift inom elproduktion som vid handhavande av reaktorer som stängs ner, och när kärnkraftverk helt och hållet ska avvecklas.

Kärnkraften svarar för ungefär hälften av det svenska elbehovet.

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk. Uniper är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. Vi äger Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som avvecklas och rivs i linje med det svenska systemet.

Elproduktion med unika egenskaper och funktioner.

För att stödja en jämn elförsörjning i Sverige har Uniper även elproduktion i kraftverk som eldas med konventionella bränslen som naturgas och olja.

I Malmö finns Öresundsverket. Med naturgas som bränsle, produceras här både el och fjärrvärme. Topp- och reservkraftverket i Karlshamn har beredskap att producera el när annan elproduktion inte räcker till. Karlshamsverket ingår i den så kallade effektreserven, som myndigheten Svenska kraftnät handlar upp, och som används vid extrema effektsituationer vintertid. På platser i södra Sverige finns dessutom sju oljeeldade gasturbiner. Gasturbinerna ingår i den så kallade störningsreserven, som används vid kraftiga störningar i elsystemet. Turbinerna kan startas upp och ge full effekt på mellan 3 och 15 minuter.

Fullt ansvarstagande för ett framtidsäkert och klimateffektivt energisystem.

Unipers samhällsansvar i Sverige handlar om att tillhandahålla pålitlig resurs- och klimateffektiv el – där vi systematiskt minskar påverkan på djur och natur runt våra kraftverk och i vår värdekedja.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som säkerställer hälsa och säkerhet för våra anställda och för dem som berörs av vår verksamhet. Vi agerar professionellt och transparent. Genom öppen och ärlig dialog med våra intressenter vill vi vara en engagerad och trovärdig aktör i det svenska samhället.